Sunday, January 07, 2007

TO CHINA

NI CE WÔ TÊ SHIN CAN PAU PÊ TSHIU AU CHIEN TÊ KÊ IN PI IIIÃN IAU PÔ QÊ TSI TÊ PÔ QÊ TIATI TÊ TSÔ IÔLÊ HAINTIÕN TAI TANTÁ WÔ TÊ SHIN

WÔ AI NI

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Blogger Indonesia